LEA SYMBOLS®
Närsynskärpetest
#250800


Närtestet (#250800) radtestsidan.

Vid undersökning av barn med normal synförmåga håll testet på 40cm avstånd (=snörets längd). Vid undersökning av synsvaga barn låt barnet välja avstånd och huvudställning.

Använd den mittersta testdelen vid binokulär testning.

Peka på var och en av symbolerna på översta raden och fråga vilka de är. På det sättet hör/ser man hur barnet svarar när optotyperna är lätta att urskilja.

Täck översta raden med ett vitt kort (baksidan av träningskort) och fråga vilken bild som är den första på nästa rad. Man kan flyktigt peka på symbolen men inte lämna fingret vid symbolen för det gör fixationen mycket lättare. Detta är speciellt viktigt vid amblyopiscreening och undersökning av hjärnskadade barn som kan ha fixationssvårigheter. Senare kan man mäta synskärpevärdet med pekning. Om barnets hand fungerar är pekningen oftast mest effektiv när barnet själv pekar på symbolen.

Gå kvickt neråt på testet genom att fråga bara om den första symbolen på varje eller varannan rad.

När barnet svarar fel eller blir osäkert, gå tillbaka en rad och be barnet läsa hela raden. Om barnet läser raden rätt, fortsätt på nästa rad. Ofta är den raden den minsta som kan läsas men några barn läser en rad till när de har ställt in ögonen så noggrannt som de mindre raderna fordrar. Yngre barn böjer sig nästan alltid närmare testet när man kommer till 0.63 raden. Vid screening är det klokt att sluta med närtestet då. Vid amblyopibehandling och andra diagnostiska situationer måste man påpeka att barnet skall sitta rakt för att testet kan hållas på rätt avstånd. Detta gör man så vänligt som möjligt för att inte störa barnets motivation att samarbeta.

Om barnet hoppar över en symbol, peka på symbolen en kort tid och säg till barnet att den symbolen inte blev läst. Om barnet svarar då rätt accepteras svaret.

Sista raden på vilken barnet ser minst tre av de fem symbolerna rätt är tröskeln som definierar synskärpevärdet. Skriv ner resultatet exakt, t.ex. om barnet såg fyra symboler på 0.8 raden är det binokulära synskärpevärdet 0.8(-1). Detta stämmer om testet var på 40cm avstånd. Om testet var närmare måste värdet räknas om så att man dividerar resultatet med 40 och multiplicerar med avstånd som användes, t.ex. 30cm. Då är synskärpevärdet 30/40 x värdet på den rad som var tröskelvärdet.

Synkärpa =    Testavstånd   
Standart avstånd
x värdet på tröskelraden

Synskärpevärdet kan man räkna lätt genom att man mäter testavståndet och delar det med M-värdet på tröskelraden.


   avståndet (m)   
M-värdet
= synskärpevärdet

Efter det binokulära testet testa ett öga i taget. Använd symbolgruppen rakt framför ögat, den på barnets högra när högra öga testas och den på barnets vänstra när vänstra ögat testas. Testa annars på samma sätt som under binokulär testing.

På andra sidan av närtestet är symbolerna grupperade tätare. Avståndet mellan symboler motsvarar i första gruppen 30% av symbolernas bredd och är ungefär det avstånd mellan bokstäver som används i barnböker. I andra gruppen är avståndet bara 15%. Synskärpan mätt med grupperade symboler är ofta en rad sämre än radtestsynskärpa även hos barn med normal syn. Vid hjärnsynskada och amblyopi är skillnaden ofta mycket större och avslöjar problemet i synfunktionen. Synskärpevärdet med grupperade symboler motsvarar rätt bra den minsta textstorleken som barnet kunde se. Denna är INTE den storlek som barnet skall använda för ingen vill läsa text som är på tröskelnivå utan vi läser texter som är 3-10 gånger större.

Grupperade symbolers test används på samma sätt som radtestet. Skillnanden mellan det dominerande och det amblyopa ögat kan vara större på den här sidan än den var i radtestet.

Närtestet finns också tryckt på ett kort (#250950) som är tänkt för användning på ronder.

Monokulära närsynskärpevärden

Monokulära värden används vid kontroll av amblyopibehandling. Synskärpevärdet blir ofta bättre först på nära håll och något senare på långt håll. Närsynskärpevärdet är ofta lättare att mäta än avståndsynskärpevärdet före tre års ålder.

Vid screening har närtestet speciellt värde i åldern av 5-7-år. Om avståndssynskärpevärdet har blivit sämre än vad det var vid fyraårskontrollen eller om där är skillnad i värden mellan ögonen, kan man lätt få viktig information med närtestet. Om synskärpan på nära håll är symmetrisk och normal, beror nedsatt synskärpa på avstånd på lindrig närsynthet som inte behöver korrigeras. Barnet behöver inte - som nu -skickas till efterundersökning; en betydande besparning i screening. Däremot, om skillnaden i synskärpevärden finns också på närä håll, skall barnet undersökas av en ögonläkare. Skillnaden beror oftast på ett brytningsfel men kan också vara tecken på amblyopi som utvecklat sig först efter förra kontrollen.


M-värdet vid syntavlans rand ger avståndet där en person med synskärpa 1.0 ser raden som tröskelraden. Det kan definieras också som det avstånd där referensoptotypen Landolt C har storlek 5 bågminuter.

[ Testinstruktioner I LEA syntest ]

Uppdateras