LEA SYMBOLS®
lågkontrast test med 5 sidor
#251100 ja #251200


Båda test har 5 sidor med Lea Symboler i storlek 10M, sida 1 på 25% kontrast, sida 2 på 10% kontrast, sida 3 på 5% kontrast, sida 4 på 2.5% kontrast och sida 5 på 1.25% kontrast. Symbolernas ordning på raderna skiljer sig på test #251100 från test #251200.

Symbolstorleken 10M är mycket användbar. Det vanligaste mätningsavståndet i undersökning av synsvaga personer är en meter och på det avståndet motsvarar 10M synskärpa 0.1. På 2 meters avstånd motsvarar 10M 0.2, på 4meters avstånd 0.4 och på 0.3 meters avstånd 0.03. Kontrastkänsligheten är oftast mellan dessa värden.

Variationen i belysningen förorsakar variation i testresultat, även vid normalt seende. När man följer utveckling av en sjukdom är det viktigt att testet är alltid belyst på samma sätt. Testet bör hållas på samma avstånd från ljuskällan vid varje test. När man testar i fältarbetet vid olika belysningar, måste man ta denna felkälla i beaktande.

Om testpersonen inte har sett testet tidigare skall man beskriva optotyperna, att det finns symbolerna äppel, fönster, ring och hus i olika ordningar på olika rader med minskande kontrast.

Peka på den första raden och fråga vilken optotyp är den första eller den sista på den raden. Gå fort genom sidorna och fråga bara efter en optotyp på varje rad. Om optotypen läses utan svårigheter markera hela raden som läst. När personen svarar osäkert eller fel be henne/honom läsa förra raden. Om den raden läses rätt be personen fortsätta på nästa rad. Även om det var svårt att urskilja optotyper första gången är det vanligt att det vid nästa försök går att lätt se samma optotyper och ofta även några på nästa rad. Synsystemet 'byter växel' och är redo att använda lågkontrastinformation.

Barn och äldre personer svarar ofta att det 'inte finns något på den här sidan'. Be dem vänta en stund och titta på optotyperna på förra raden. Om personen tittar på testaren efter att ha läst igenom en rad kan det vara svårt att exakt fokusera på de nästan osynliga optotyperna. Tittar man först på optotyper med mera kontrast, fokuserar ögonen sig på rätt avstånd och lågkontrastsymbolerna blir synliga. Ofta läser en person två rader efter att hon 'såg ingenting'.

Bild 3. En person har sett 3 symboler rätt på den femte sidan (= 23 rätta svar) på 1.6m avstånd. Motsvarande punkt hittar man genom att dra en linje ner från 1.6m punkten och en annan linje från punkt 23 på vänstra sidan av diagrammet. Dessa linjer korsar vid punkt S. Andra punkten M motsvarar korsning av linjer 3m och 18 rätta svar. Linjen S-M-X är kontrastkänslighetskurvans lutande del.

Man använder svarsblanketten i början men börjar sedan ha en mental bild var kontrasttkänslighetskurvan skulle finnas och behöver svarsblanketterna bara när man beskriver resultatet till någon som inte är van vid kontrastkänslighetsmätningar. Det räcker att skriva i journalen vilken test man använde, på vilket avstånd och hur många rätta svar personen hade. Dessa tre siffror innehåller den information som man behöver för jämförelse vid senare undersökningar.

Om man använder både optotyp- och randmönstertest, ger diagrammet en bra möjlighet att grafiskt beskriva skillnaden i resultaten. Kontrastkänsligheten mätt med randmönstertest är oftast bättre än resultatet mätt med ett optotyptest i samma belysning.

[ Testinstruktioner I LEA syntest ]

Uppdateras