LEA Low Conrast Gratings
Randmönstertest på låga kontrastnivåer
#253400

Randmönstertest har använts vid mätning av kontrastkänslighet på laboratorier sedan 60-talets slut. Dessa test som baserar sig på datorer är dyra och kräver en hel del tekniskt kunnande och har därför inte blivit vanliga i kliniskt bruk. Deras användning har dock klargjort vissa grundprinciper i mätningen som man kan tillgodogöra sig vid designing av tryckta test. Det viktigaste specifika egenskapet av randmönstertest är att vid undersökning av avvikande synfunktion är testresultatet nästan alltid avhängigt av testytans storlek: ju större testyta desto högre kontrastkänslighet. Detta beror på att en större yta innehåller mer visuell information än en liten yta och tröskeln kan då vara lägre genom större material för interpolering. Fenomenet är särsklt i ögonen fallande vid centrala skotom som 'äter upp' en del av stimulus och har större inverkan på mindre än på större stimuli.

Bild 1. A. Kontrastkänslighetskurvan som en funktion av stimulusstorlek: ju större randmönsteryta desto högre kontrastkänslighet på lägre spatiala frekvenser hos normalt seende försökspersoner. B och C. Kontrastkänsligheten varierar på alla spatiala frekvenser när det finns skotom i det centrala synfältet. Resultaten är från mätningar av en person med makuladegeneration i B och en person med synnervsatrofi i C.

Randmönsterresultat skildrar det centrala synfältet på ett större område än optotyptest. De påverkas av skotom på ett annat sätt än optotyptest.

Bild 2. LEA Randmönstertest (#253400) på låga kontrastnivåer mäter randmönstersynskärpa på tre kontrastnivåer, 100%, 10% och 2.5% kontrast med tre randmönstertätheter eller -frekvenser: 0.5cpcm, 2cpcm och 8cpcm. Ränderna på lägre kontrast kan inte tryckas med vanliga tryckningstekniker. När randmönstret hålls i den gråa 'fickan', syns enbart den mittersta delen av randmönstret. Därigenom blir stimulusytan en fjärdedel eller en tiondedel av den stora stimulusytan. Man använder en grå skiva av plast framför randmönstret när man vänder det till en ny position.

LEA lågkontrastränder som de kallas kortfattat, består av testytor på tre kontrastnivåer. Man mäter randmönstersynskärpa på dessa tre kontrastnivåer. Genom att täcka randmönstret med en grå ringformig yta kan man lätt finna ut inverkan av stimulusstorleken på tröskelvärdet.


Innehållet

Testförfarandet
Normalvärden

[ Testinstruktioner I LEA syntest ]

Uppdateras