Tolkning av Panel 16 testresultat

Små konfusioner mellan färgtoner som ligger bredvid varandra är vanliga och har oftast ingen praktisk betydelse (Bild 8 A).

Korsning över färgcirkeln sker när färger som är på motsatta sidor på färgcirkeln ses som nästan lika. En konfusion av den här typen är vanlig också mellan knapparna 7 och 15. Konfusioner sker i de medfödda färgdefekterna mellan typiska färgtoner och då har linjerna som går tvärs genom färgcirkeln en viss axel, viss riktning. De vanligaste defekterna är deutan, grönsvag och protan, rödsvag defekt (Bild 8B). Den tredje defekten, tritan defekt i blå-gul axel är mycket sällsynt.

Bild 8. A. Två små konfusioner mellan nära liggande färger.

Bild 8. B. Korsning över färgcirkeln har i detta fall deutan axel.

Färre än fyra fel accepteras som normalt resultat av många arbetsgivare men inte alla. Gränsen mellan 'lindrig' och 'moderat' är inte klart. Gränsen mellan 'moderat' och 'svår' är oftast vid 10 fel.

De tre olika färgseendedefekterna kallas i talspråk grönblindhet, rödblindhet och blåblindhet men sådana namn borde inte användas. Personer med färgseendedefekter är sällan färgblinda utan har bara konfusioner mellan olika färger. Till exempel har både protanoper och deuteranoper svårigheter att skilja vissa blåa och violetta färgtoner samt vissa bruna, röda och gröna färgtoner. Tritanoper matchar violet med viss grön färg.

När vi testar unga barn som ännu inte kan sortera färger i tester för vuxna, får vi inte fram antalet konfusioner över färgrymden men vi upptäcker om barnet blandar vissa färger, vilket är viktig information för förskolan och skolan.

[ Testinstruktioner I LEA syntest I Panel 16 färgseendetest ]

Uppdateras